Straipsniai

Parama juridiniams asmenims įsirengti saulės elektrinę

Saulės elektrinė

Nauja parama – kvietimas juridiniams asmenims!

Viskas apie tai kaip gauti paramą saulės elektrinei →

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 Nr. KK-AM-SVJ01

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-21 08:00. Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas: 9000000.00 Eur.

Nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams ” (toliau – Priemonė)

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje APVIS adresu https://apvis.apva.lt/

Parama. Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Parama. Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 9 mln. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

  1. Nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
  2. Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
  3. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

Parama. Subsidijos dydis

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažyma Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“.

Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.

Fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-365 „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, nuostatas.

Projektų, esančių rezerviniame sąraše, paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas tuo atveju, jei pateiktos pagrindiniame sąraše paraiškos projektų vertinimui atlikti buvo atmestos, sumažėjo prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai patys atsiėmė paraiškas ar dėl kitų priežasčių joms negali būti skiriamas finansavimas.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis.

Kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas(jeigu pareiškėjas pateikia mažiau nei pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

1. Elektrinės prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų sąlygos. Jei įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės elektrinių parkų, šis reikalavimas netaikomas;

2. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išduotas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (taikoma jei diegiama saulės ar vėjo elektrinė didesnės kaip 30 kW galios). Jei įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės elektrinių parkų, šis reikalavimas netaikomas;

3. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal einamųjų metų Programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane patvirtintą priemonę);

4. Įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti paraišką ir (ar) pateikti mokėjimo prašymą);

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54 sukurta „Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis forma FR0438“;

Rekomenduojame įvertinti stogo konstrukcijos tinkamumą (jei įrengiama saulės elektrinė) (pvz. ekspertizės aktas ar kitas kvalifikuoto specialisto išduotas dokumentas);

Paraiškoje turi būti nurodytas bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio sumažinimas per metus ir per projekto vertinamąjį laikotarpį:

  1. Per metus ŠESD kiekio sumažinimas apskaičiuojamas vertinant skaičiuojamąjį pagamintos elektros energijos kiekį (975 kWh/m/1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios ir 3240 kWh/m/1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios). Šis kiekis dauginamas iš elektros energijos taršos faktoriaus, kuris lygus 0,42 t CO2e/MWh.
  2. Per projekto vertinamąjį laikotarpį ŠESD kiekio sumažinimas apskaičiuojamas vertinant skaičiuojamąjį pagamintos elektros energijos kiekį (975 kwh/m/1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios) ir (3240 kWh/m/1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios). Šis kiekis yra dauginamas iš elektros energijos taršos faktoriaus, kuris lygus 0,42 t CO2e/MWh ir projekto vertinamojo laikotarpio – 20 metų.

1. Saulės elektrinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per 1 metus sudaro 0,4095 t. CO2e, o per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 8,19 t. CO2e, 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios;

2. Vėjo elektrinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per per 1 metus sudaro 1,361 t. CO2e, o per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 27,22 t. CO2e, 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Susisiekite: info@svarienergija.lt arba +37061370333

Saulės elektrinių komplektus rasite čia: https://www.svarienergija.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/

Sekite mus socialiuose tinkluose! 

FB: https://www.facebook.com/svarienergija

Instagram: https://www.instagram.com/svarienergija/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *