Parama atsinaujinančių šaltinių panaudojimui

Pasidalinkime turiniu

 

  Kovą – Balandį bus paskelbtas kvietimas dėl paramos gavimo fiziniams asmenims atsinaujinančių šaltinių panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose
   Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo  sąmatą detalizuojančio plano priemonę : „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“.

 

Parama atsinaujinančių šaltinių panaudojimui gyvenamuose pastatuose – galimi pareiškėjai / paramos gavėjai:

    Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus
    Kvietimo suma
    Bendra projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma apie 1 mln. eurų.
    Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

 

    · Saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių įdiegimui, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), vandens šildymui ar šilumos palaikymui tinkamos išlaidos yra:

– saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įdiegimas;
– saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių įdiegimas;
– šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas;
– kita konkreti saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalinga įranga.
· Vėjo energijos šaltinių įdiegimui savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos:
– vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su arba be akumuliatoriumi įdiegimas;
– horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės su arba be akumuliatoriumi įdiegimas;
– elektros energijos tinklų pritaikymas;
– kita konkreti vėjo jėgainės projekto diegimui reikalinga įranga;
· Geoterminės energijos šaltinių įdiegimo karšto vandens, šilumos energijos gamybos savo poreikiams (ne pardavimui) tinkamos išlaidos yra:
– šilumos siurblio įdiegimas;
– horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įdiegimas;
– šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymas;
– kita konkrečiam projekto diegimui reikalinga įranga įdiegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.
· Katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimo į biokurą naudojančius katilus pastatų šildymo sistemose, projektų tinkamos išlaidos yra:
– įranga: (katilas), dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, kuro transportavimo, padavimo į pakurą įranga, pakura, katilo šildytuvo įsigijimas, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga ir kita projekto diegimui reikalinga įranga.
· Šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, reikalinga šiems prietaisams įrengti.

 

Parama atsinaujinančių šaltinių panaudojimui – paramos dydis

 

· Finansuojama iki 30 proc. visų faktiškai patirtų įgyvendinus projektą tinkamų finansuoti projekto išlaidų, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais išlaidas pagrindžiančiais bei apmokėjimą įrodančiais dokumentais, tačiau neviršijant LAAIF apskaičiuotos maksimalios paramos sumos;
· Maksimali paramos suma LAAIF apskaičiuojama remiantis pareiškėjo Projekto registracijos formoje nurodytomis ketinamų įgyvendinti priemonių (medžiagų, darbų) apimtimis bei vadovaujantis maksimaliais tinkamų išlaidų dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“(Žin., 2013, Nr. 70-3561);
· Skiriamas finansavimas projektui negali viršyti 50 000 Lt.
Pagrindiniai subsidijos teikimo reikalavimai
Išlaidos pripažįstamos tinkamomis ir kompensuojamos:
· jei jos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakyme Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 72-3615) nurodytas išlaidas;
· jei yra patirtos nuo 2012 m. Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t.y. nuo 2012 m. balandžio 15 d. iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;
· jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;
· jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis lėšomis;
· jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.
Projekto registracijos formų priėmimo ir registravimo tvarka
· Pareiškėjai, norintys įgyvendinti projektą ir gauti kompensaciją, turi LAAIF pateikti tinkamai užpildytą Projekto registracijos formą;
· Gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose pildomos atskiros Projekto registracijos formos užpildant atskirą priedą;
· Pareiškėjo pasirašytos Projekto registracijos formos turi būti pateiktos LAAIF tiesiogiai arba atsiųstos registruotu laišku adresu Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius;
· Tiesiogiai Projekto registracijos formos priimamos:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:30 – 17:30, penktadieniais 8:30 – 16:15, pietų pertrauka 12:30 -13:15;
· Netinkamai arba nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik naujai teikiama;
· Projekto registracijos formos LAAIF priimamos tol, kol pakanka lėšų skirtų šiai priemonei;
· Projekto registracijos formos yra registruojamos eilės tvarka pagal jų gavimo datą ir iš jų sudaromas projektų registracijos sąrašas, kuris tvirtinamas LAAIF direktoriaus įsakymu;
· Pasibaigus šiai priemonei numatytoms lėšoms, Projekto registracijos formų priėmimas bus stabdomas. Pranešimas apie sustabdymą bus paskelbtas LAAIF internetinėje svetainėje.
· Pareiškėjai, išsiuntę užpildytas Projekto registracijos formas registruotu paštu ar pristatę tą pačią dieną, kai Projekto registracijos formų priėmimas yra sustabdytas, įtraukiami į rezervinį projektų sąrašą.

 

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

    Projekto registracijos formą galima rasti čia.
    Kitus dokumentus galima rasti interneto svetainės www.laaif.lt skiltyje „Klimato kaitos specialioji programa„.

 

Kontaktiniai asmenys

 

Mantas Juška – tel. 8 (5) 2053191,
el. p. m.juska@laaif.lt;

Rasa Daukšaitė – tel. 8 (5) 205 3194,
el.p. r.dauksaite@laaif.lt;

Dominykas Šidlauskas – tel. 8 (5) 2053198,
el. p. d.sidlauskas@laaif.lt;

Saima Kazlaitė – tel. 8 (5) 2053663,
el.p. s.kazlaite@laaif.lt

Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė – tel. 8(5) 2053737,
el. p. a.kazlauskaite@laaif.lt.

 

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys kompensacinių išmokų teikimą fiziniams asmenims

 

· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d.įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2013, Nr. 70-3560);
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 70-3561);
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 72-3615);
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-280 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 46-2284);
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. D1-310 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 48-2403).

 

Parama atsinaujinančių šaltinių panaudojimui pastabos:

 

1. Įgyvendinę projektą pareiškėjai, norintys gauti kompensaciją, turės pateikti:

· tinkamai užpildytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-42 „Dėl mokėjimo prašymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 11-480) nustatytos formos mokėjimo prašymą (mokėjimo prašymo formą rasite LAAIF internetinėje svetainėje www.laaif.lt/Klimato kaitos specialioji programa);
· išlaidų pagrindimo dokumentus (rangovų, paslaugų teikėjų sutartis, prekių (paslaugų) perdavimo – priėmimo aktus, tiekėjų sąskaitas – faktūras arba PVM sąskaitas – faktūras ir kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos);
· išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (kasos pajamų orderio kvitus, pinigų priėmimo kvitus, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, kasos aparato kvitus (čekius), mokėjimo nurodymus, sąskaitos išrašus ar kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas).

2. Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti pagal statybos vykdymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus. Atsakingai institucijai nustačius, kad Pareiškėjas nesilaikė statybos vykdymą reguliuojančių teisės aktų reglamentavimo, bus kreipiamasi į statybos valstybinę priežiūrą vykdančias kompetentingas institucijas.

You may also like...

Susisiekite su mumis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies"), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

View more
Cookies settings
Priimti
Privatumo ir sausaineliu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Švari Energija”, 302311113 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Švari Energija”, 302311113 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr. naudojami slapukai ir renkama tam tikra informacija ( ip adresas ), kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Švari Energija”, 302311113 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Švari Energija”, 302311113 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Švari Energija”, 302311113 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Švari Energija”, 302311113 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Švari Energija”, 302311113 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Švari Energija”, 302311113 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. Apdoroti Jūsų užklausas;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@svarienergija.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Švari Energija”, 302311113 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@svarienergija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 18/05/25.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Švari Energija”, 302311113 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Švari Energija”, 302311113 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., cookies, ip adress, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Švari Energija”, 302311113 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Švari Energija”, 302311113 electronic systems. UAB “Švari Energija”, 302311113 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Švari Energija”, 302311113 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Švari Energija”, 302311113 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Švari Energija”, 302311113 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. To process your orders (after making orders);
 2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
 3. Solve problems with the delivery;
 4. Perform other contractual obligations;
 5. Process your queries;
 6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@svarienergija.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Švari Energija”, 302311113 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@svarienergija.lt.

The date of the last update of this document is 18/05/25.

Save settings
Cookies settings
Meniu
Uždaryti
English EN Deutsch DE Lietuvių kalba LT Norsk bokmål NO Русский RU Svenska SV Українська UK